Homepage – EHD-TOFFD 2023

ART WEEK LIBEREC 2023

7. ročník festivalu současného umění
9. – 15. 9. 2023


První ročník festivalu Art Week Liberec se konal v roce 2016. O pět let později se termínově spojuje s Dny evropského dědictví. Otevírají se tím další možnosti, kde se návštěvníci, ale i náhodní kolemjdoucí, mohou s uměním setkat. Festival chce  seznamovat, sbližovat, objevovat, hrát si a kultivovat. Nástěnná malba v průchodu ZŠ v ulici 5. května autorky Liny Skorobogatchenko, která vznikla u příležitosti 6. festivalového ročníku, budiž příkladem, že jednoduchými zásahy můžeme ovlivnit místo, kde žijeme. 


Cílem festivalu Art Week Liberec je prezentovat a popularizovat současné umění a intervence v Libereckém regionu a vytvořit zde pomyslnou síť, jež jednotlivé instituce prezentující umění propojí. Program je složen tak, aby reflektoval přístupy umělců ke konkrétním lokalitám v širokém spektru médií, napříč generacemi a v evropském kontextu. Jednotlivé intervence jsou představeny ve veřejném prostoru, galerijních institucích, památkách otevřených v rámci Dnů evropského dědictví a na dalších místech, vytipovaných autorkami projektu. Stěžejním tématem festivalu je komunikace. Dále se zaměřuje na veřejný prostor, architekturu, interpretaci uměleckého díla, vytvoření iluzivního zážitku pro diváka či zkoumání hranice mezi soukromým a veřejným.Součástí festivalu je doprovodný program pro návštěvníky všech generací. Během týdne se uskuteční komentované prohlídky s umělci a kurátory, přednáška Anny Habánové nebo workshop Jana Picka. Více informací o programu, který zahrnuje mimo jiné také akce v Galerii Kunst Kout, vitrínkové galerii Ahoj Nazdar Čau, Moon Gallery na Papírovém náměstí či jablonecké Nisa Factory a Galerii Kaplička, naleznete na stránkách artweekliberec.cz.


7. Festival zeitgenössischer Kunst
9. – 15. 9. 2023


Das erste Festival Art Week Liberec fand im Jahr 2016 statt. Fünf Jahre später verbindet es sich terminlich mit den European Heritage Days. Dadurch eröffnen sich weitere Möglichkeiten, wo Besucher, aber auch Passanten Kunst begegnen können. Das Festival will vorstellen, näherbringen, entdecken, spielen und kultivieren. Die Wandmalerei der Autorin Lina Skorobogatchenko im Durchgang der Grundschule in der Straße 5. května, die anlässlich des 6. Festivaljahrgangs entstand, sei ein Beispiel dafür, dass wir den Ort, an dem wir leben, mit einfachen Eingriffen beeinflussen können. 


Ziel des Festivals Art Week Liberec ist es, zeitgenössische Kunst und Interventionen in der Region Liberec zu präsentieren und zu popularisieren und hier ein imaginäres Netzwerk zu schaffen, das die einzelnen Kunst präsentierenden Einrichtungen verbindet. Das Programm ist so zusammengestellt, dass es die Ansätze der Künstler zu konkreten Standorten in einem breiten Medienspektrum, generationsübergreifend und im europäischen Kontext reflektiert. Die einzelnen Interventionen werden im öffentlichen Raum, in Galerieeinrichtungen, in Denkmälern, die im Rahmen der European Heritage Days geöffnet sind, und an weiteren Orten vorgestellt, die von den Projektautorinnen ausgesucht werden. Das Hauptthema des Festivals ist Kommunikation. Des Weiteren konzentriert es sich auf den öffentlichen Raum, die Architektur, Interpretation eines Kunstwerks, Schaffung eines illusorischen Erlebnisses für den Betrachter oder die Erforschung der Grenze zwischen Privat und Öffentlich.

Das Festival umfasst ein Rahmenprogramm für Besucher aller Generationen. Im Laufe der Woche gibt es Führungen mit Künstlern und Kuratoren, einen Vortrag von Anna Habánová oder einen Workshop von Jan Picek. Weitere Informationen zum Programm, das unter anderem auch Veranstaltungen in der Galerie Kunst Kout, der Vitrinengalerie Ahoj Nazdar Čau, der Moon Gallery auf dem Platz Papírové náměstí oder der Jablonecer Nisa Factory und Galerie Kaplička umfasst, finden Sie auf der Website artweekliberec.cz.


NATÁLIE DEMUTHOVÁ (*2001, CZ)
JAKUB JANĎURA (*2000, CZ)
VÁCLAV PODESTÁT (*1997, CZ)

Náměstí. Dr. E. Beneše, Liberec

Obor Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru Technické univerzity v Liberci  seznamuje studenty se vztahem mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory. A pokud to je možné, snaží se návrhy na papíře převádět do skutečných realizací. Právě takovou je i site-specific instalace určená pro liberecké  náměstí. Nezatížený pohled a neotřelý přístup mladých autorů přináší jakousi hru s kolemjdoucími. Jejich “dřevěná brána”, kde si člověk může zvolit cestu, jakou se vydá, může sloužit jako prostředek k podnícení diskuse a interakce mezi lidmi ve veřejném prostoru. Může působit jako symbolický způsob, jak dát lidem hlas a umožnit jim vyjádřit své postoje a názory na určitou tématiku.

Die Fachrichtung Bildende Kunst – Gestaltung im öffentlichen Raum der Technischen Universität Liberec stellt den Studierenden die Beziehung zwischen Design, Kunst und öffentlich geteilten Räumen vor. Und wenn möglich, bemüht sie sich, die Entwürfe vom Papier in wirkliche Realisationen umzuformen. Eine solche ist die site-specific Installation, die für den Liberecer Stadtplatz bestimmt ist. Der unbeschwerte Blick und nicht alltägliche Ansatz der jungen Autoren schaffen eine Art Spiel mit den Passanten. Ihr „Holztor“, wo man den Weg wählen kann, den man einschlägt, kann als Mittel zur Initiierung der Diskussion und Interaktion zwischen den Menschen im öffentlichen Raum dienen. Es kann als symbolische Weise wirken, den Menschen eine Stimme zu geben und ihnen zu ermöglichen, ihre Haltungen und Ansichten zu einer bestimmten Thematik zu äußern.


NELA MARUŠKEVIČOVÁ (*1998, CZ)

Lidové sady – Vyhlídková věž, Lidové sady 425/1


Důraz na práci s prostorem a vytvoření prostředí / krajiny uvnitř Věže z  roku 1901 klade absolventka Ateliéru Malba II Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a představuje diplomovou práci “Při vpuštění světla do pokoje”. Instalaci tvoří několik abstraktních maleb a skleněných objektů. Autorka se dlouhodobě zajímá o prožitek a zhmotnění vzpomínek a iluzorního prostředí krajiny a s tím souvisejícím eskapismem. Prožívání samoty, intimity, ticha, bezčasí, meditativnosti. V současné době se věnuje blíže pojmu bezpředmětnosti a nekrajiny – krajinu ve svém díle přímo nezobrazuje, avšak stále zůstává jejím hlavním inspiračním zdrojem. Původně využívaný textil a jeho prošívání začala postupně vrstvit a kombinovat s dalšími materiály. Dochází k jakémusi hybridnímu médiu, které malbu přesahuje. Malířský princip zůstává, ale bez omezení podkladu, rámu nebo absolutní plošnosti. Prostor Věže je charakteristický stálým světlem, které dovnitř celodenně doléhá ze všech stran a koncepci díla tak podporuje.


Großen Wert auf die Arbeit mit dem Raum und die Schaffung einer Umgebung / Landschaft im Inneren des Turms aus dem Jahr 1901 legt die Absolventin des Ateliers Malerei II der Fakultät für bildende Künste der Technischen Hochschule Brünn und stellt ihre Diplomarbeit „Beim Einlass von Licht ins Zimmer“ vor. Die Installation bilden mehrere abstrakte Malereien und Glasobjekte. Die Autorin interessiert sich lange Zeit für das Erlebnis und die Verkörperung von Erinnerungen und illusorischer Landschaftsumgebung und den damit in Zusammenhang stehenden Eskapismus. Das Erlebnis von Einsamkeit, Intimität, Stille, Zeitlosigkeit, Meditativität. Gegenwärtig beschäftigt sie sich näher mit dem Begriff der Gegenstandslosigkeit und Unlandschaft – in ihrem Werk stellt sie Landschaft nicht direkt dar, sie bleibt aber weiterhin ihre hauptsächliche Inspirationsquelle. Das ursprünglich genutzte Textil und dessen Steppen begann sie nach und nach zu schichten und mit anderen Materialien zu kombinieren. Es kommt zu einer Art Hybridmedium, das über Malerei hinausreicht. Das Malereiprinzip bleibt, jedoch ohne Einschränkung von Untergrund, Rahmen oder absoluter Flächigkeit. Für den Raum des Turms ist das ständige Licht charakteristisch, das den ganzen Tag von allen Seiten nach innen dringt und so das Konzept des Werks unterstützt.


PAVEL MRKUS (*1970, CZ)

Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 437/11, Liberec

Audiovizuální umělec Pavel Mrkus interpretuje svět kolem nás prostřednictvím nových médií. Videa nebo počítačem generované projekce (obrazové vzorce) jsou často založené na náhodě a duchovním principu. Zaznamenává přírodní prvky a pomocí technologie je transformuje. Nedílnou součástí jeho děl jsou zvuky a tóny, odkrývající pozorovateli skryté asociace a symboly. Zajímají ho antická dobrodružství a mytologie, na jejíchž základech je postavena naše civilizace, a její prolínání s vědou. Kosmická tělesa, makrosvět a mikrosvět, to vše můžeme objevit v dílech, kterými mnohdy rozpohybuje monumentální architektonické prostory. Umělecká intervence vznikla přímo pro  Severočeské muzeum. Nenápadný prostor ve stálé expozici v prvním patře je v současné době prázdný a nevyužitý. Pavel Mrkus jej dostal pro tuto příležitost zcela k dispozici a návštěvníci se mohou těšit na jedinečný a neopakovatelný zážitek.

Der Audiovisualkünstler Pavel Mrkus interpretiert die Welt um uns mittels neuer Medien. Die Videos oder computergenerierten Projektionen (Bildmuster) basieren häufig auf Zufall und geistigem Prinzip. Er verzeichnet natürliche Elemente und transformiert sie mittels Technologie. Eine untrennbare Komponente seiner Werke sind Geräusche und Töne, die dem Betrachter verdeckte Assoziationen und Symbole enthüllen. Ihn interessieren antike Abenteuer und Mythologie, auf deren Grundlagen unsere Zivilisation beruht, und deren Überlappung mit der Wissenschaft. Kosmische Körper, die Makrowelt und Mikrowelt, das alles können wir in den Werken entdecken, mit denen er häufig monumentale architektonische Räume in Bewegung versetzt. Die künstlerische Intervention entstand direkt im Nordböhmischen Museum. Der unauffällige Raum in der Dauerausstellung im ersten Stockwerk ist gegenwärtig leer und ungenutzt. Pavel Mrkus bekam ihn zu diesem Anlass komplett zur Verfügung und die Besucher erwartet nun ein einzigartiges und unwiederholbares Erlebnis.


LINDA WRONG PÁLENÍKOVÁ (*1989, CZ)

Palác Liebieg, U Tiskárny 81/1

Tvorba Lindy Wrong je spojena s tématy rostlinné a živočišné říše, rituálu, mýtu, ekologie, městské džungle s popkulturními světly a každodenního přežití ve světě chaosu. Různé přístupy k nahlížení na umění během studia (od konceptuálního, architektonického až po čistě sochařský) využívá k vytvoření vlastního jazyka ve své tvorbě, jež osciluje mezi klasickým uměním, instalací a designem. Spojováním jednotlivých zdánlivě nesourodých prvků do komplexního příběhu vytváří dramatické instalace. Pokaždé jinak, v jiném čase, prostoru, kontextu. Pro Palác Liebieg připravila sochařské objekty, které představí ve zdejší zahradě.

Das Werk von Linda Wrong steht in Verbindung mit den Themen Pflanzen- und Tierreich, Ritual, Mythos, Ökologie, Stadtdschungel mit Popkulturlichtern und tägliches Überleben in der Welt des Chaos. Verschiedene Ansätze zum Betrachten der Kunst während des Studiums (vom konzeptuellen, architektonischen bis hin zum rein bildhauerischen) nutzt sie zur Schaffung einer eigenen Sprache in ihrem Werk, das zwischen klassischer Kunst, Installation und Design oszilliert. Durch Verbindung einzelner scheinbar ungleichartiger Elemente zu einer komplexen Geschichte schafft sie dramatische Installationen. Jedes Mal anders, in anderer Zeit, Raum und Kontext. Für den Palast Liebieg bereitete sie bildhauerische Objekte vor, die sie im hiesigen Garten vorstellt.


DOPROVODNÝ PROGRAM

Slavnostní zahájení AWL

9. 9. 2023 v 13.00
Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího), U Tiskárny 81/1, Liberec, 460 01

Výtvarná dílna Umění pro děti

9. 9. 2023 v 15.00 
Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího), U Tiskárny 81/1, Liberec, 460 01

Přednáška Anny Habánové Willi Sitte (1921–2013), malíř z Chrastavy

12. 9. 2023 17.00
Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího), U Tiskárny 81/1, Liberec, 460 01

Komentovaná prohlídka s kurátorkou Danou Zikmundovou

14. 9. 2023 16.00
setkání v Severočeském muzeu

RAHMENPROGRAMM

Feierliche Eröffnung der AWL

9. 9. 2023 um 13.00 Uhr
Palast Liebieg (Villa von Johann Liebieg jr.), U Tiskárny 81/1, Liberec, 460 01

Kreativworkshop Kunst für Kinder

9. 9. 2023 um 15.00 Uhr
Palast Liebieg (Villa von Johann Liebieg jr.), U Tiskárny 81/1, Liberec, 460 01

Vortrag von Anna Habánová Willi Sitte (1921–2013), Maler aus Chrastava

12. 9. 2023 17.00 Uhr
Palast Liebieg (Villa von Johann Liebieg jr.), U Tiskárny 81/1, Liberec, 460 01

Führung mit der Kuratorin Dana Zikmundová

14. 9. 2023 16.00 Uhr
Treff im Nordböhmischen Museum

INFO

Otevírací doby jsou uvedeny u jednotlivých objektů. Vstup je zdarma.
Informace o výstavě, instalacích a doprovodném programu naleznete na artweekliberec.cz a na Facebooku @ARTWEEKLIBEREC.

Art Week Liberec se koná za podpory Statutárního města Liberec, MKČR, Libereckého kraje a dále Technické univerzity v Liberci a Severočeského muzea.

Změna programu vyhrazena.
www.artweekliberec.cz

INFO

Die Öffnungszeiten sind bei den einzelnen Objekten angegeben. Der Eintritt ist frei.
Informationen zur Ausstellung, den Installationen und dem Rahmenprogramm finden Sie auf artweekliberec.cz und auf Facebook @ARTWEEKLIBEREC

Die Art Week Liberec findet mit Unterstützung der Statutarstadt Liberec, des Ministeriums für Kultur der Tschechischen Republik, des Bezirks Liberecký kraj sowie der Technischen Universität Liberec und des Nordböhmischen Museums statt.

Programmänderung vorbehalten.
www.artweekliberec.cz

Všechna práva vyhrazena © Statutární město Liberec • Große Kreisstadt Zittau, 2024