Homepage – EHD-TOFFD 2021

ART WEEK LBRC 2021

Program v rámci festivalu Art Week Liberec:

Změna programu vyhrazena. Aktuální program na stránkách artweekliberec.cz
Änderung des Programms vorbehalten. Aktuelles Programm auf der Website artweekliberec.cz

Kino Varšava

Frýdlantská 285
11. 9.  2021 – 12. 9. 2021, 14:00 – 18:00
14. 9. 2021 – 17. 9. 2021, 17:00 – 18:00

Lenka Hamerlová a Anna Machátová / video.

Umělecká videa autorek studujících v současnosti na TUL jsou křehká a silná, racionální a emotivní, zábavná a nudná současně. Komentovaná projekce s autorkami v pátek 17. 9. 2021.

Kino Warschau

Frýdlantská 285
11. 9. 2021 – 12. 9. 2021, 14:00 – 18:00
14. 9. 2021 – 17. 9. 2021, 17:00 – 18:00

Lenka Hamerlová und Anna Machátová / Video.

Die künstlerischen Videos der derzeit an der TUL studierenden Autorinnen sind fragil und stark, rational und emotional, lustig und langweilig zugleich. Kommentierte Vorführung mit den Autorinnen am Freitag, 17.9.2021


Slévárna Linserka

Resslova 271/6
11. 9. 2021 – 17. 9. 2021
10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Patrik Adamec / sochařský objekt.

Patrik Adamec patří mezi současnou sochařskou nastupující generaci. Studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru sochařství I / škola Lukáše Rittsteina. V Linserce představuje experimentální přístupy k tvorbě.

Gießerei Linserka

Resslova 271/6
11.9.2021 – 17.9.2021
10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Patrik Adamec / skulpturales Objekt.

Patrik Adamec gehört zur aktuellen skulpturalen Generation. Er studiert an der Akademie der Bildenden Künste in Prag im Bildhaueratelier I / Schule von Lukáš Rittstein. In Linserka präsentiert er experimentelle Ansätze der Kreation.


Severočeské muzeum

Masarykova 11
11. 9. 2021 – 17. 9. 2021
Kromě pondělí otevřeno od 10:00 – 19:00 (vstupné dobrovolné).

Petra Hudcová / site specific instalace.

V poslední době vytváří instalace připomínající hry, kterých se diváci mohou jistým způsobem účastnit. Bude takovou i site specific instalace realizovaná přímo pro prostor Severočeského muzea?

Nordböhmisches Museum

Masarykova 11
11. 9. 2021 – 17. 9. 2021
Außer Montag täglich geöffnet von 10:00 – 19:00 Uhr (Eintritt freiwillig)

Petra Hudcová/ortsspezifische Installation.

In letzter Zeit kreiert sie Installationen, die an Spiele erinnern, an denen der Betrachter auf irgendeine Weise teilhaben kann. Wird eine solche ortsspezifische Installation direkt für das Nordböhmische Museum durchgeführt?


Malá výstavní síň

nám. Dr. E. Beneše 2/10
11. 9. 2021 – 10. 10. 2021
Denně mimo pondělí 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin, čtvrtek 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 hodin (v týdnu AWL vstup zdarma).

Frank Maibier / sochařský objekt, instalace.

Malíř a sochař Frank Maibier, který se hlásí k vlivům saského konstruktivismu a který svou tvorbu rozvíjel jako reakci na zásadní transformační procesy ve východním Německu po pádu Berlínské zdi, je jedním z nejdůležitějších iniciátorů své generace. Jednoduché, avšak důvtipné sochařské skladby osobně představí na zahájení 11. 9. 2021 ve 14 hodin.

Kleine Ausstellungshalle

nám. Dr. E. Beneše 2/10
11. 9. 2021 – 10. 10. 2021
Täglich außer Montag um 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Uhr, Donnerstag 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 Uhr (im Rahmen der AWL kostenlos)

Frank  Maibier/skulpturales Objekt, Installation.

Der Maler und Bildhauer Frank Maibier, der sich den Einflüssen des sächsischen Konstruktivismus verschrieben hat und sein Werk als Reaktion auf die grundlegenden Transformationsprozesse in der DDR nach dem Mauerfall entwickelt hat, ist einer der wichtigsten Initiatoren seiner Generation. Einfache, aber geniale skulpturale Kompositionen werden bei der Eröffnung am 11. 9. 2021 um 14 Uhr persönlich präsentiert.


Náměstí Dr. E. Beneše

11. 9. 2021 ve 14:30 a 12. 9. 2021 v 10:00

Jiří Kovanda / performance.

Na první pohled nenápadné akce i instalace tohoto umělce často vykouzlí úsměv na tváři. Využívá běžně dostupné, všední předměty. Přesto jsou jeho zásahy schopny dotýkat se aktuálních společenských témat. Patří k mezinárodně nejúspěšnějším českým konceptuálním umělcům.

Dr. E. Beneš Platz

11. 9. 2021 um 14:30 Uhr und 12. 9. 2021 um 10:00 Uhr

Jiří Kovanda / Performance.

Auf den ersten Blick zaubert die unscheinbare Aktion und Installation dieses Künstlers oft ein Lächeln auf dem Gesicht. Er verwendet allgemein verfügbare, alltägliche Gegenstände. Dennoch können seine Interventionen aktuelle gesellschaftliche Fragen berühren. Er ist einer der international erfolgreichsten tschechischen Konzeptkünstler.


Náměstí Českých Bratří – zbořený evangelický kostel

11. 9. 2021 – 17. 9. 2021

MRAK a galerie rozšířené reality v Liberci

(* 2020, CZ) – Jan Janecký, Richard Králíček, Ivo Louda, Barbora Tauerová.

Virtuální, audiovizuální dílo V prachu se obrátit si můžete na náměstí Českých bratří spustit na svém mobilním telefonu jako aplikaci augmentované reality. Formálně vidíte skrz kameru a displej svého telefonu nové vyobrazení situace. Inspirací a motivací vzniku takřka digitálního pomníku je již neexistující evangelický kostel (1864 nebo 1868–1976). Náměstí je místem vzpomínek, místem historie, místem smíření i místem očekávání nového. Pro shlédnutí je nutné si stáhnout aplikaci do telefonu a následně QR kód umístěný na náměstí ČB.

Českých Bratří Platz – rückgebaute evangelische Kirche

11. 9. 2021 – 17. 9. 2021

MRAK und die Galerie für Augmented Reality In Liberec

(*2020, CZ) –Jan Janecký, Richard Králíček, Ivo Louda, Barbora Tauerová.

Als Augmented-Reality-Anwendung können Sie Ein virtuelles, audiovisuelles Werk Zum Staub zurückkehren auf dem Platz der Böhmischen Brüder auf Ihrem Handy laufen lassen. Formal Sehen Sie durch die Kamera und das Display Ihres Telefons ein neues Bild der Situation. Inspiration und Motivation für die Schaffung eines nahezu digitalen Denkmals ist die nicht mehr existierende evangelische Kirche (1864 oder 1868–1976). Der Platz ist ein Ort der Erinnerung, ein Ort der Geschichte, ein Ort der Versöhnung und ein Ort der Erwartung auf Neues. Um es anzuzeigen, müssen Sie die Anwendung auf Ihr Telefon herunterladen und dann den QR-Codescannen.


Oblastní galerie Liberec

Masarykova 14
14. 9. 2021, 16:00 (vstup na performance zdarma)

AUXIG / audiovizuální performance.

Nejběžnější formou prezentace této mezinárodní skupiny jsou audiovizuální site specific performance, které mnohdy vyúsťují v prostorové instalace.

Regionalgalerie Liberec

Masarykova 14
14. 9. 2021, 16:00 (Eintritt zur Vorstellung frei)

AUXIG / audiovisuelle Performance.

Die gängigste Präsentationsformdieser internationalen Gruppe sind audiovisuelle ortsspezifische Performances, die oft in Rauminstallationen münden.


Doprovodný program ART WEEK LIBEREC

Workshop Uroboros – Lákání softwarové magie

Slévárna Linserka, Resslova 271/6
11. 9. 2021 od 11:00, 120 min

Festival a celoroční platforma UROBOROS zaměřená na kriticky a společensky angažovanou designérskou a uměleckou praxi si klade za cíl zkoumat, jakým způsobem může umění a design přispět k pozitivní společenské proměně. Omezená kapacita. Nutná rezervace na jana.bernartova@artweekliberec.cz

Workshop Uroboros – Lockerung einer Software-Magie

Gießerei Linserka, Resslova 271/6
11. 09. 2021 um 11:00 Uhr, 120 Minuten

Das Festival und die ganzjährige Plattform UROBOROS, die sich auf kritisches und sozial engagiertes Design und künstlerische Praxis konzentrieren, sollen untersuchen, wie Kunst und Design zu einem positiven sozialen Wandel beitragen können. Begrenzte Kapazität. Reservierung erforderlich unter

jana.bernartova@artweekliberec.cz


Slavnostní zahájení – Malá výstavní síň

nám. Dr. E. Beneše 2/10
11. 9. 2021 ve 14:00

Eröffnung – Kleiner Ausstellungsraum

nám. Dr. E. Beneše 2/10
11. 9. 2021 um 14:00


Performance Jiřího Kovandy – Náhrdelník

nám. Dr. E. Beneše 2/10
11. 9. 2021 ve 14:30 (Vstup zdarma)

Aufführung von Jiří Kovanda – Halsband

nám. Dr. E. Beneše 2/10
11. 9. 2021 um 14:30 (Eintritt frei)


AFTERPARTY v Moon Gallery, Výstava

MILF Michaely Spružinové
Moon Gallery, Na Poříčí 13
11. 9. 2021 od 19:30

AFTERPARTY in Moon Gallery, Ausstellung

MILF von Michaela Spružinové
Moon Gallery, Na Poříčí 13
11. 9. 2021 um 19:30 Uhr


Komentovaná prohlídka ArtWeek Liberec po všech instalacích

17. 9. 2021, sraz v 16:00 u Severočeského muzea

Časy budou uvedeny v programovém letáku AWL a na webových stránkách artweekliberec.cz

Kommentierte Führung zur ArtWeek Liberec durch alle Installationen

17. 9. 2021, Treffpunkt Nordböhmisches Museum um 16:00 Uhr

Die Zeiten werden in der ArtWeekLiberec Programmbroschüre und auf der Website artweekliberec.cz aufgeführt

Všechna práva vyhrazena © Statutární město Liberec • Große Kreisstadt Zittau, 2021